Sådan køber eller reserverer du en boliggrund

Læs om køb og reservering af en grund, og find svar på mange andre spørgsmål her på siden.

Skal jeg være med i en grundejerforening?

I de boligområder, Herning Kommune udstykker, har du normalt pligt til at være medlem af en grundejerforening.

Det vil typisk stå enten i salgsmaterialet eller i lokalplanen.

Find din lokalplan.

Grundejerforeningens ansvar

Af lokalplanen fremgår det, hvilke arealer grundejerforeningen overtager ansvaret for. Arealerne anlægges af kommunen, men grundejerforeningen skal så drive dem bagefter.

Måske overdrager kommunen arealerne i etaper. Arealerne, der overdrages, er ikke nødvendigvis nyanlagte.

De anlæg, der står beskrevet her nedenfor, skal vedligeholdes, så loven overholdes.

Private fællesveje, stier og overkørsler

Veje og stier, der er private fællesveje, skal vedligeholdes af grundejerforeningen. Overkørsler til de enkelte grunde er en del af vejanlægget og skal altså også vedligeholdes af grundejerforeningen. Kommunen er såkaldt vejmyndighed. Derfor skal eventuelle ændringer godkendes af kommunen.

For at sikre en lang levetid bør sætninger og revner i belægningen ordnes løbende, og kantsten/vejkanter holdes fri for ukrudt. Private fællesveje skal holdes i god og forsvarlig stand.

Det vil være en god idé, hvis grundejerforeningen løbende sparer op til vedligeholdelse af veje samt nyt toplag.

Øvrige belægninger

Belægninger på fællesarealer, fortove, overkørsler og p-pladser skal holdes rene og vedligeholdes efter behov

Snerydning/vintervedligeholdelse

Grundejer/grundejerforeningen skal udføre - og har ansvaret for - snerydning/vintervedligeholdelse på private fællesveje.

Se Herning Kommunes regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse.

Vejafvanding

Det er klogt at læse salgsmaterialet godt igennem. Rendestensbrønde og tilhørende stikledninger er en del af vejanlægget, og derfor skal grundejerforeningen tilse dem. Kig til rendestensbrøndene af og til og tøm dem for sand, blade og lignende. På den måde sikrer I jer, at brøndene fungerer, som de skal.

I områder med nedsivning af regnvand på egen grund, jævnfør Herning Kommunes spildevandsplan, overtager grundejerforeningen også regnvandshovedledningen og evt. regnvandsbassin.

Slam og andet affald fra vejanlægget skal behandles som forurenet affald jævnfør Herning Kommunes anvisninger. Tømning af rendestensbrønde kan udføres af kloakservicevirksomheder.

Belysning

Grundejerforeningen overtager hele belysningsanlægget (kabler, armatur, master mm). På nuværende tidspunkt drives belysningsanlægget af EnergiMidt. Grundejerforeningen skal regne med udgifter til udskiftning af armatur hvert 20-25 år og udskiftning af master hver 40-50 år.

Beplantning

Hermed forstås allé/enkeltstående træer, læbælter, hække, buske, krat og beplantninger/bede med prydbuske eller bunddække.

I skal i grundejerforeningen regne med at skulle renholde arealerne omkring træerne. I skal også gøde, beskære og eventuelt vande.

Læbælter, hække, buske, krat og beplantninger/bede med prydbuske eller bunddække skal I holde på en sådan måde, at ukrudtet ikke skader eller hæmmer beplantningen.

Når beplantningerne er blevet tætte, er der normalt ikke længere behov for at holde området. I skal i grundejerforeningen dog regne med at skulle udtynde og forynge - og eventuelt fjerne ammetræer.

De fleste beplantninger skal beskæres let en-to gange om året - og mere omfattende hvert 5.-7. år.

Det kan være en fordel at gødske beplantninger en-to gange årligt. Efterplantning/udskiftning af beplantning kan måske være nødvendigt, hvis der har været sygdom i beplantningen, eller planterne er beskadigede.

Blomsterløg

Blomsterløgene må ikke klippes ned, før de er afblomstret, og bladene er visnet helt ned. Hvis blomsterløgene er placeret i græs, klippes der uden om de arealer, hvor løgene er placeret, indtil løgene er visnet helt.

Græs

Hvor tit I skal slå græsset afhænger af, hvor højt græsset må blive. Vi anbefaler, at græsarealerne klippes minimum en gang om året. For at forlænge græssets levetid og kvalitet og holde det pænt, skal græsarealet gødskes en-to gange årligt. Hvis der er tale om arealer med naturgræs, skal der ikke gødskes.

Grøfter

Grøfterne skal vedligeholdes, så de fungerer efter hensigten. I skal i grundejerforeningen regne med at rense grøfterne hvert 3.-6. år. Samtidig skal eventuelle træ-agtige vækster fjernes eller skæres ned én gang om året.

Legepladser

Legepladser overtages i lovlig stand. Grundejerforeningen har herefter pligt til at foretage de nødvendige, løbende syn. Rapporter fra syn af legepladsinspektøren samt papirer fra egenkontrol, udskiftninger af materialer og lignende opbevares af grundejerforeningen.

Grundejerforeningen overtager de økonomiske forpligtelser, drift, rengøring og vedligeholdelse af såvel redskaber som faldsand. Det er grundejerforeningen, der har ansvaret for for eksempel almindelig oprydning, ukrudtsbekæmpelse og udskiftning af defekte dele.

Grundejerforeningen har ved misligholdelse af legepladsen pligt til at fjerne legeredskaberne og retablere arealet som de tilgrænsende arealer.

Grundejerforeningen skal tegne en ansvarsforsikring for legepladsen, så længe den er i brug til formålet. Legepladser skal betragtes som offentligt tilgængelige.

Diverse inventar/anlæg

Skulpturer, bålsteder og lignende skal holdes i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand.

Øvrige forhold

Vi opfordrer grundejerforeningen til at tegne en ansvarsforsikring for hele området.