Kommunale ejendomme til salg

Vi udbyder af og til ejendomme til salg, der er ejet af kommunen.

Her kan du se en liste af de kommunale ejendomme som p.t. er i udbud.

Herning Kommune har nedenstående ejendomme i udbud. Der er p.t. 1 ejendom i udbud.

Herning Kommune udbyder ejendommen matr. nr. 1195 m.fl. Herning bygrunde, beliggende Enghavevej 8, 7400 Herning. Salgsarealet har et grundareal på ca. 6.750 m2.

Ejendommene er udbudt med en mindstepris på 11.364.000 kr.

Det er en forudsætning for handlen, at det offentlige vejareal og det offentlige parkeringsareal nedlægges, jfr. gældende lovgivning herom.

På matr. nr. 1195 Herning bygrunde, er der bygninger. Bygningerne skal nedrives af køber inden 6 måneder efter overtagelsesdagen. Såfremt bygningerne ikke nedrives indenfor den fastsatte frist, er Herning Kommune, efter forudgående varsel, berettiget til at iværksætte en nedrivning af bygningerne på købers regning.

Det er en forudsætning for afgivelse af bud, at tilbuddet ledsages af en beskrivelse og tegninger, jævnfør nærmere angivelse i salgsvilkårene.

Herning Kommune ønsker, at der på arealet opføres bebyggelse i overensstemmelse med lokalplanen for området.

Projektet skal vise den arkitektoniske og funktionelle sammenhæng med naboarealer, beliggende i lokalplanområdet, således der godtgøres en sammenhængende løsning indenfor rammerne af lokalplanen.

Salget sker efter Indenrigsministeriets "Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens, henholdsvis regionens faste ejendomme" af 24.06.2011.

Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på de særlige vilkår i bekendtgørelsen og vejledningen.

Indkomne tilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted. Frist for afgivelse af bud i lukket kuvert ved Sekretariatet, Torvet, lokale A1.36, Herning, er senest den 10. november 2021, kl. 12.00.

Der gøres specielt opmærksom på, at Herning Kommune ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene, men forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Læs salgsvilkårene

Bilag - Byggeretter
Bilag - BBR

 


Kontaktinfo

Anne Mette og Annette Kontaktboks

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator
Tlf.: 96288517
Mobil: 51354091
Send e-mail til bekak@herning.dk

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.