Hosevej

Hodsager - centralt beliggende i forhold til Herning, Aulum, Ikast, Viborg, Skive og Holstebro.
  • Postnummer: Hodsager (erhverv)
  • By: Hodsager
  • Udstykning: Hosevej
  • Samlet areal: 13.200 m2
  • Virksomhedsklasse: -
  • Kvadratmeterpris: 18- kr./m2
  • Bebyggelsesprocent: 50 %

Hodsager ligger i den nordvestlige del af Herning Kommune, ca. 7 km udenfor Aulum i naturskønne omgivelser. Byen er centralt beliggende i forhold til de større vestjyske byer som Herning, Ikast, Viborg, Skive og Holstebro. Hodsager har ca. 450 indbyggere og er smukt beliggende ved det fredede Stoubæk Krat, og tæt på byen slynger Storåen sig. Erhvervsområdet ligger i den nordlige del af Hodsager. Området har allerede flere etablerede virksomheder herunder blandt andet indenfor møbelproduktion.

Se stort kort

I købesummen er indeholdt parcellens andel af udgifter til kørebane og gadebelysning.

Ud over købesummen skal der betales kloaktilslutningsbidrag, evt. investeringsbidrag for fjernvarme, vandtilslutningsbidrag og tilslutningsbidrag for el, alt i henhold til gældende takst.

Kloaktilslutningsbidraget betales til Herning Vand efter den på købstidspunktet gældende takst. Bidraget udgør i 2010 44.743 kr. ekskl. moms pr. påbegyndt 800 m2 grundareal. Vandtilslutning betales af køber til Aulum Vandværk.

Tilslutningsbidrag for el betales direkte til EnergiMidt efter faktisk tilslutning.

Det oplyses, at afgift og bidrag til kloakrenseanlæg m.v. opkræves løbende over forbrugsafgifterne som vandafledningsbidrag. Overskudsjord uden indhold af bygningsaffald og lignende vil som udgangspunkt blive betragtet som rent, og må anvendes frit. Dog gælder det generelle krav ved konstatering af en uventet forurening i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde at grundejeren eller entreprenøren skal standse arbejdet og kontakte kommunen.


Den samlede købesum opgøres på baggrund af købers markering af det ønskede areal på det medfølgende kortbilag og ud fra den udbudte pris. Den herefter opgjorte købesum kan betales enten:

  • Kontant
  • Eller med en kontant udbetaling - i forbindelse med overtagelsen på 20% af købesummen. Restbeløbet på 80% forrentes fra overtagelsesdagen, og indtil betaling erlægges, med en rente svarende til 7% over den af Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto. Restkøbesummen berigtiges kontant mod endeligt skøde, når udstykningsapprobationen foreligger.

Købesummen reguleres efter endelig opmåling af arealet. Sælger forbeholder sig ret til at hæve handlen, såfremt købesummen ikke betales til forfaldstid. Ved forsinkelse med betaling af købesummen forpligter køber sig til at betale renter svarende til Danmarks Nationalbanks til enhver tid gældende diskonto med et tillæg på 7%. Renten betales kontant samtidig med betaling af købesummen. I tilfælde af misligholdelse er køber under alle omstændigheder forpligtet til at holde kommunen skadesløs for samtlige udgifter i forbindelse med handlens indgåelse og ophævelse, herunder bl.a. udgifter til landinspektør, advokat m.v.


Omkostninger til tinglysnings- og registreringsafgift betales af parterne med halvdelen til hver. Hver part betaler egne advokatomkostninger. Herning Kommune betaler udgifterne ved udfærdigelse af skøde samt omkostninger til parcellens udstykning.


Udstykning af grundene sker i takt med at der finder salg sted.


Overtagelsesdagen er den 1. hverdag efter byrådet i Herning Kommune godkender aftalen, medmindre andet aftales mellem parterne. Fra overtagelsesdagen at regne henligger ejendommen for købers regning og risiko i enhver henseende.


Har du brug for mere info, så kontakt os endelig.

Grundsalg 
Sekretariatet
Annette Nielsen
96 28 23 23
annette.nielsen@herning.dk

Grundsalgskoordinator
Anne Mette Skjærlund Knudsen
96 28 85 17
bekak@herning.dk

Jordbundsforhold
Jesper Enggaard Jensen
96 28 83 31
byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag
96 28 28 28 
byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Aulum Vandværk
97 47 24 15

El-forsyning
EnergiMidt
70 15 15 60


Arealer
 PrisI altSolgtReserveretLedigt
Areal 118 kr./m213.200 m20 m20 m213.200 m2

Søg erhvervsarealer

Postnummer
By
Størrelse i m2
Pris (Kr./m2)

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.