Farvervej - Industrivej

Aulum - gode vejforbindelse, tæt til Herning og Holstebro
  • Postnummer: Aulum (erhverv)
  • By: Aulum
  • Udstykning: Farvervej - Industrivej
  • Samlet areal: 63.750 m2
  • Virksomhedsklasse: -
  • Kvadratmeterpris: - kr./m2
  • Bebyggelsesprocent: 50 %

Aulum er centralt beliggende midt mellem Herning og Holstebro, som er midt-vestjyllands to store byer. Aulum har gode vejforbindelser i alle retninger.

Erhvervsområdet ligger i den sydlige del af Aulum øst for landevejen mellem Herning og Holstebro. Området omfatter Farvervej, Bundtmagervej og Drejervej.

Se stort kort.

I købesummen er indeholdt parcellens andel af udgifter til kørebane og gadebelysning.

Ud over købesummen skal der betales kloaktilslutningsbidrag, tilslutningsbidrag til varmeforsyning, vandtilslutningsbidrag og tilslutningsbidrag for el, alt i henhold til gældende takst.

Kloaktilslutningsbidraget betales til Herning Vand efter den på købstidspunktet gældende takst. Bidraget udgør i 2019 51.505,51 kr. ekskl. moms pr. påbegyndt 800 m2 grundareal. Vandtilslutning betales af køber til Aulum Vandværk A.m.b.a.

Eventuel tilslutningsbidrag for varme (naturgas) betales direkte til HMN Naturgas I/S.

Tilslutningsbidrag for el betales direkte til EnergiMidt efter faktisk tilslutning.

Det oplyses, at afgift og bidrag til kloakrenseanlæg m.v. opkræves løbende over forbrugsafgifterne som vandafledningsbidrag. Overskudsjord uden indhold af bygningsaffald og lignende vil som udgangspunkt blive betragtet som rent, og må anvendes frit. Dog gælder det generelle krav ved konstatering af en uventet forurening i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde at grundejeren eller entreprenøren skal standse arbejdet og kontakte kommunen.


Den samlede købesum opgøres på baggrund af købers markering af det ønskede areal på det medfølgende kortbilag og ud fra den udbudte pris. Den herefter opgjorte købesum kan betales enten:

  • Kontant
  • Eller med en kontant udbetaling - i forbindelse med overtagelsen på 20% af købesummen. Restbeløbet på 80% forrentes fra overtagelsesdagen, og indtil betaling erlægges, med en rente svarende til 7% over den af Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto. Restkøbesummen berigtiges kontant mod endeligt skøde, når udstykningsapprobationen foreligger.

Købesummen reguleres efter endelig opmåling af arealet. Sælger forbeholder sig ret til at hæve handlen, såfremt købesummen ikke betales til forfaldstid. Ved forsinkelse med betaling af købesummen forpligter køber sig til at betale renter svarende til Danmarks Nationalbanks til enhver tid gældende diskonto med et tillæg på 7%. Renten betales kontant samtidig med betaling af købesummen. I tilfælde af misligholdelse er køber under alle omstændigheder forpligtet til at holde kommunen skadesløs for samtlige udgifter i forbindelse med handlens indgåelse og ophævelse, herunder bl.a. udgifter til landinspektør, advokat m.v.


Omkostninger til tinglysnings- og registreringsafgift betales af køber alene. Hver part betaler egne advokatomkostninger. Herning Kommune betaler udgifterne ved udfærdigelse af skøde og omkostninger til parcellens udstykning.


Udstykning af grundene sker i takt med at der finder salg sted.


Overtagelsesdagen er den 1. hverdag efter byrådet i Herning Kommune godkender aftalen, medmindre andet aftales mellem parterne. Fra overtagelsesdagen at regne henligger ejendommen for købers regning og risiko i enhver henseende.


Har du brug for mere info, så kontakt os endelig.

Grundsalg 
Sekretariatet
Annette Nielsen
96 28 23 23
annette.nielsen@herning.dk

Grundsalgskoordinator
Anne Mette Skjærlund Knudsen
96 28 85 17
bekak@herning.dk

Jordbundsforhold
Karin Skov-Aggerholm
96 28 80 45
byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag
96 28 28 28
byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Aulum Vandværk
97 47 24 15

Varmeforsyning
HMN Naturgas
87 27 87 27

El-forsyning
N1, tlf. 7023 0043


Arealer
 PrisI altSolgtReserveretLedigt
Areal 9 - (Areal 9 - Reserveret) kr./m24.500 m20 m24.500 m20 m2
Areal 10 - (Areal 10 - Reserveret) kr./m25.640 m20 m25.640 m20 m2
Areal 4 kr./m215.740 m20 m216 m215.724 m2
Areal 11 - (Areal 11 - Reserveret) kr./m225.192 m20 m225.192 m20 m2
Areal 5 kr./m23.022 m20 m23.022 m20 m2
Areal 7 kr./m219.415 m20 m219.415 m20 m2

Søg erhvervsarealer

Postnummer
By
Størrelse i m2
Pris (Kr./m2)

Kontaktinfo

Anne Mette og Annette Kontaktboks

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator
Tlf.: 96288517
Mobil: 51354091
Send e-mail til bekak@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.