Pugdalvej (Areal 2)

Vildbjerg - ligger mellem Herning og Holstebro.
  • Postnummer: Vildbjerg (erhverv)
  • By: Vildbjerg
  • Udstykning: Pugdalvej (Areal 2)
  • Samlet areal: 32.200 m2
  • Virksomhedsklasse: -
  • Kvadratmeterpris: 110- kr./m2
  • Bebyggelsesprocent: 50 %

Vildbjerg er en by med 3.729 indbyggere (2009), beliggende i Herning Kommune. Vildbjerg ligger mellem Herning og Holstebro. Vildbjerg er især kendt for Vildbjerg cup, der er en årlig ungdomsfodboldturnering. Vildbjerg er kendetegnet ved mange forskellige foreninger på en lang række forskellige felter og et højt aktivitetsniveau på fritidsområdet. De lokale virksomheder er udprægede jern- og metalproducerende virksomheder, der er højt specialiserede og med et højteknologisk produktionsapparat.

Se stort kort

I købesummen er indeholdt parcellens andel af udgifter til vejanlæg, belysning, fælles grønne arealer i midten af det samlede udstykningsområde.

Det bemærkes, at køber er pligtig at tilså arealet mellem skellet og byggelinjerne med græs, jfr. bestemmelserne i lokalplanen. Denne udgift afholdes af køber alene.


Den samlede købesum opgøres på baggrund af købers markering af det ønskede areal på det medfølgende kortbilag og ud fra den udbudte pris. Den herefter opgjorte købesum kan betales enten:

  • Kontant
  • Eller med en kontant udbetaling - i forbindelse med overtagelsen på 20% af købesummen. Restbeløbet på 80% forrentes fra overtagelsesdagen, og indtil betaling erlægges, med en rente svarende til 7% over den af Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto. Restkøbesummen berigtiges kontant mod endeligt skøde, når udstykningsapprobationen foreligger.

Købesummen reguleres efter endelig opmåling af arealet. Sælger forbeholder sig ret til at hæve handlen, såfremt købesummen ikke betales til forfaldstid. Ved forsinkelse med betaling af købesummen forpligter køber sig til at betale renter svarende til Danmarks Nationalbanks til enhver tid gældende diskonto med et tillæg på 7%. Renten betales kontant samtidig med betaling af købesummen. I tilfælde af misligholdelse er køber under alle omstændigheder forpligtet til at holde kommunen skadesløs for samtlige udgifter i forbindelse med handlens indgåelse og ophævelse, herunder bl.a. udgifter til landinspektør, advokat m.v.


Omkostninger til tinglysnings- og registreringsafgift betales af køber. Hver part betaler egne advokatomkostninger. 

Køber betaler udgifterne til udmatrikulering. Herning Kommune betaler udgifterne ved udfærdigelse af skøde.


Udstykning af grundene sker i takt med at der finder salg sted.


Grunde kan forventes overtaget den 1. oktober 2015. Det kan dog blive nødvendigt at tåle midlertidige tilslutningsledninger samt en midlertidig vejadgang, hvis byggeri ønskes startet den 1. oktober.


Har du brug for mere info, så kontakt os endelig.

Grundsalg 
Sekretariatet
Annette Nielsen
96 28 23 23
annette.nielsen@herning.dk

Grundsalgskoordinator
Anne Mette Skjærlund Knudsen
96 28 85 17
bekak@herning.dk

Jordbundsforhold
Karin Skov-Aggerholm
96 28 80 45
byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag
96 28 28 28
byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Vildbjerg Tekniske Værker
97 13 15 00

Varmeforsyning
HMN Naturgas
87 27 87 27


Arealer
 PrisI altSolgtReserveretLedigt
Pugdalvej 110 kr./m232.200 m20 m20 m232.200 m2
*) Eksklusiv byggemodning.

Søg erhvervsarealer

Postnummer
By
Størrelse i m2
Pris (Kr./m2)

Kontaktinfo

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator
Tlf.: 96288517
Mobil: 51354091
Send e-mail til bekak@herning.dk

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.