Drejervej (Reserveret)

Sunds - gode vejforbindelser i alle retninger.
  • Postnummer: Sunds (erhverv)
  • By: Sunds
  • Udstykning: Drejervej (Reserveret)
  • Samlet areal: 14.539 m2
  • Virksomhedsklasse: -
  • Kvadratmeterpris: 94- kr./m2
  • Bebyggelsesprocent: 50 %

Sunds ligger ca. 7 km nord for Herning, hvor vejen herfra deler sig mod Skive og Viborg. Byen har gode vejforbindelser i alle retninger, og ligger lige op til hovedvej 12 og 34 og det tager kun få minutter - så er du på motorvejen. Herudover er Sunds placeret mindre end 20 km fra Karup Lufthavn og kun en halv times kørsel fra Holstebro. Herudover tager det kun 40 minutter at køre til Skive og Viborg. Området har allerede etablerede virksomheder herunder blandt andet facadebyggeri, produktion af vinduer og døre, producent af betonprodukter og metalvareproduktion.

Se stort kort

I købesummen er indeholdt parcellens andel af udgifter til kørebane, kantsten, græsrabatter og kloaktilslutningsbidrag.

Ud over købesummen skal der betales investeringsbidrag for fjernvarme (naturgas), vandtilslutningsbidrag og tilslutningsbidrag for el, alt i henhold til gældende takst.

Vandtilslutning betales af køber til Sunds Vandværk.

Eventuel tilslutningsbidrag for varme (naturgas) betales direkte til HMN Naturgas I/S.

Tilslutningsbidrag for elforsyning betales af køber til Sunds Elforsyning.

Det oplyses, at afgift og bidrag til kloakrenseanlæg m.v. opkræves løbende over forbrugsafgifterne som vandafledningsbidrag. Overskudsjord uden indhold af bygningsaffald og lignende vil som udgangspunkt blive betragtet som rent, og må anvendes frit. Dog gælder det generelle krav ved konstatering af en uventet forurening i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde at grundejeren eller entreprenøren skal standse arbejdet og kontakte kommunen.


Den samlede købesum opgøres på baggrund af købers markering af det ønskede areal på det medfølgende kortbilag og ud fra den udbudte pris. Den herefter opgjorte købesum kan betales enten:

  • Kontant
  • Eller med en kontant udbetaling - i forbindelse med overtagelsen på 20% af købesummen. Restbeløbet på 80% forrentes fra overtagelsesdagen, og indtil betaling erlægges, med en rente svarende til 7% over den af Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto. Restkøbesummen berigtiges kontant mod endeligt skøde, når udstykningsapprobationen foreligger.

Købesummen reguleres efter endelig opmåling af arealet. Sælger forbeholder sig ret til at hæve handlen, såfremt købesummen ikke betales til forfaldstid. Ved forsinkelse med betaling af købesummen forpligter køber sig til at betale renter svarende til Danmarks Nationalbanks til enhver tid gældende diskonto med et tillæg på 7%. Renten betales kontant samtidig med betaling af købesummen. I tilfælde af misligholdelse er køber under alle omstændigheder forpligtet til at holde kommunen skadesløs for samtlige udgifter i forbindelse med handlens indgåelse og ophævelse, herunder bl.a. udgifter til landinspektør, advokat m.v.


Omkostninger til tinglysnings- og registreringsafgift betales af parterne med halvdelen til hver. Hver part betaler egne advokatomkostninger. Herning Kommune betaler udgifterne ved udfærdigelse af skøde samt omkostninger til parcellens udstykning.


Udstykning af grundene sker i takt med at der finder salg sted.


Overtagelsesdagen er den 1. hverdag efter byrådet i Herning Kommune godkender aftalen, medmindre andet aftales mellem parterne. Fra overtagelsesdagen at regne henligger ejendommen for købers regning og risiko i enhver henseende.


Har du brug for mere info, så kontakt os endelig.

Grundsalg 
Sekretariatet
Annette Nielsen
96 28 23 23
annette.nielsen@herning.dk

Grundsalgskoordinator
Anne Mette Skjærlund Knudsen
96 28 85 17
bekak@herning.dk

Jordbundsforhold
Karin Skov-Aggerholm
96 28 80 45
byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag
96 28 28 28 
byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Sunds Vandværk
97 14 24 34

Varmeforsyning
HMN Naturgas
87 27 87 27

El-forsyning
Sunds Elforsyning


Arealer
 PrisI altSolgtReserveretLedigt
Areal 294 kr./m214.539 m20 m215 m214.524 m2

Søg erhvervsarealer

Postnummer
By
Størrelse i m2
Pris (Kr./m2)

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.