Ørrevænget (Areal 1)

Sinding - midt mellem Herning og Holstebro
  • Postnummer: Sinding (erhverv)
  • By: Sinding
  • Udstykning: Ørrevænget (Areal 1)
  • Samlet areal: 2.517 m2
  • Virksomhedsklasse: -
  • Kvadratmeterpris: 89- kr./m2
  • Bebyggelsesprocent: 40 %

Sinding-Ørre området hører under Herning Kommune og har tilsammen ca. 900 indbyggere. Sinding-Ørre er beliggende 14 km nord for Herning, ca. 7 km til henholdsvis Aulum og Vildbjerg, og 20 minutters kørsel til Holstebro. Erhvervsområdet ligger i den nordlige del af Sinding syd for Sindingvej. Området omfatter vejene Ørrevænget og Sindingvej. Området har allerede etablere virksomheder herunder blandt andet indenfor tagdækning og rengøringsartikler.

Se stort kort

I købesummen er indeholdt parcellens andel af udgifter til kørebane, kantsten, gadebelysning og kloaktilslutningsbidrag, samt beplantning på det offentlige område ud mod hovedvejen.

Ud over købesummen skal der betales investeringsbidrag for fjernvarme, vandtilslutningsbidrag og tilslutningsbidrag for el, alt i henhold til gældende takst.

Vandtilslutning betales af køber til Herning Vand.

Investeringsbidrag for varme betales direkte til EnergiGruppen Jylland A/S efter faktisk tilslutning.

Tilslutningsbidrag for el betales af køber direkte til EnergiMidt efter faktisk tilslutning.

Det oplyses, at afgift og bidrag til kloakrenseanlæg m.v. opkræves løbende over forbrugsafgifterne som vandafledningsbidrag. Overskudsjord uden indhold af bygningsaffald og lignende vil som udgangspunkt blive betragtet som rent, og må anvendes frit. Dog gælder det generelle krav ved konstatering af en uventet forurening i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde at grundejeren eller entreprenøren skal standse arbejdet og kontakte kommunen.


Den samlede købesum opgøres på baggrund af købers markering af det ønskede areal på det medfølgende kortbilag og ud fra den udbudte pris. Den herefter opgjorte købesum kan betales enten:

  • Kontant
  • Eller med en kontant udbetaling - i forbindelse med overtagelsen på 20% af købesummen. Restbeløbet på 80% forrentes fra overtagelsesdagen, og indtil betaling erlægges, med en rente svarende til 7% over den af Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto. Restkøbesummen berigtiges kontant mod endeligt skøde, når udstykningsapprobationen foreligger.

Købesummen reguleres efter endelig opmåling af arealet. Sælger forbeholder sig ret til at hæve handlen, såfremt købesummen ikke betales til forfaldstid. Ved forsinkelse med betaling af købesummen forpligter køber sig til at betale renter svarende til Danmarks Nationalbanks til enhver tid gældende diskonto med et tillæg på 7%. Renten betales kontant samtidig med betaling af købesummen. I tilfælde af misligholdelse er køber under alle omstændigheder forpligtet til at holde kommunen skadesløs for samtlige udgifter i forbindelse med handlens indgåelse og ophævelse, herunder bl.a. udgifter til landinspektør, advokat m.v.


Omkostninger til tinglysnings- og registreringsafgift betales af parterne med halvdelen til hver. Hver part betaler egne advokatomkostninger. Herning Kommune betaler udgifterne ved udfærdigelse af skøde samt omkostninger til parcellens udstykning.


Udstykning af grundene sker i takt med at der finder salg sted.


Overtagelsesdagen er den 1. hverdag efter byrådet i Herning Kommune godkender aftalen, medmindre andet aftales mellem parterne. Fra overtagelsesdagen at regne henligger ejendommen for købers regning og risiko i enhver henseende.


Har du brug for mere info, så kontakt os endelig.

Grundsalg 
Sekretariatet
Annette Nielsen
96 28 23 23
annette.nielsen@herning.dk

Grundsalgskoordinator
Anne Mette Skjærlund Knudsen
96 28 85 17
bekak@herning.dk

Jordbundsforhold
Karin Skov-Aggerholm
96 28 80 45
byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag
96 28 28 28 
byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Herning Vand A/S
99 99 22 99

Varmeforsyning
Eniig, tlf. 7015 1560

El-forsyning
Eniig, tlf. 7015 1670

Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.


Arealer
 PrisI altSolgtReserveretLedigt
Areal 189 kr./m22.517 m20 m20 m22.517 m2

Søg erhvervsarealer

Postnummer
By
Størrelse i m2
Pris (Kr./m2)

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.