HI-Park - HTLC (Areal 17 - Reserveret)

HTLC Herning - erhvervsområde til Transport og Logistikcenter.
  • Postnummer: Herning (erhverv)
  • By: Herning
  • Udstykning: HI-Park - HTLC (Areal 17 - Reserveret)
  • Samlet areal: 41.300 m2
  • Virksomhedsklasse: -
  • Kvadratmeterpris: 91- kr./m2
  • Bebyggelsesprocent: 50 %

HTLC Herning ligger som et aktivt erhvervsområde og transportcenter. Ud over transport- og logistikrelaterede virksomheder er der blandt andet også salg og udlejning af maskiner. I takt med motorvejsnettet bliver udbygget mod Århus i øst (Herning motorvejen) og Vejle i syd (Midtjydsk motorvej), vil dette industriområde komme til at ligge som et naturligt brohoved mellem de lokale, nationale og internationale markeder. En placering, der kommer de mange virksomheder inden for produktion, handel og transport til gode. Her befinder de sig midt i en initiativrig og handlekraftig region, hvor der er plads til vilje og visioner.

Se stort kort

I købesummen er indeholdt parcellens andel af udgifter til kørebane, kantsten, græsrabatter og gadebelysning.

Ud over købesummen skal der betales kloaktilslutningsbidrag, vandtilslutningsbidrag og tilslutningsbidrag for el, alt i henhold til gældende takst.

Kloaktilslutningsbidrag betales til Hammerum Vandværk. Bidraget udgør i 2011 45.516 kr. ekskl. moms pr. påbegyndt 800 m2 grundareal.

Vandtilslutning betales af køber til Hammerum Vandværk.

Tilslutningsbidrag for varme betales direkte til EnergiGruppen Jylland A/S efter faktisk tilslutning.

Tilslutningsbidrag for el betales af køber direkte til EnergiMidt efter faktisk tilslutning.

Det oplyses, at afgift og bidrag til kloakrenseanlæg m.v. opkræves løbende over forbrugsafgifterne som vandafledningsbidrag. Overskudsjord uden indhold af bygningsaffald og lignende vil som udgangspunkt blive betragtet som rent, og må anvendes frit. Dog gælder det generelle krav ved konstatering af en uventet forurening i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde at grundejeren eller entreprenøren skal standse arbejdet og kontakte kommunen.


Den samlede købesum opgøres på baggrund af købers markering af det ønskede areal på det medfølgende kortbilag og ud fra den udbudte pris. Den herefter opgjorte købesum kan betales enten:

  • Kontant
  • Eller med en kontant udbetaling - i forbindelse med overtagelsen på 20% af købesummen. Restbeløbet på 80% forrentes fra overtagelsesdagen, og indtil betaling erlægges, med en rente svarende til 7% over den af Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto. Restkøbesummen berigtiges kontant mod endeligt skøde, når udstykningsapprobationen foreligger.

Købesummen reguleres efter endelig opmåling af arealet. Sælger forbeholder sig ret til at hæve handlen, såfremt købesummen ikke betales til forfaldstid. Ved forsinkelse med betaling af købesummen forpligter køber sig til at betale renter svarende til Danmarks Nationalbanks til enhver tid gældende diskonto med et tillæg på 7%. Renten betales kontant samtidig med betaling af købesummen. I tilfælde af misligholdelse er køber under alle omstændigheder forpligtet til at holde kommunen skadesløs for samtlige udgifter i forbindelse med handlens indgåelse og ophævelse, herunder bl.a. udgifter til landinspektør, advokat m.v.


Omkostninger til tinglysnings- og registreringsafgift betales af køber alene. Hver part betaler egne advokatomkostninger. Herning Kommune betaler udgifterne ved udfærdigelse af skøde samt omkostninger til parcellens udstykning.


Udstykning af grundene sker i takt med at der finder salg sted.


Overtagelsesdagen er den 1. hverdag efter byrådet i Herning Kommune godkender aftalen, medmindre andet aftales mellem parterne. Fra overtagelsesdagen at regne henligger ejendommen for købers regning og risiko i enhver henseende.


Har du brug for mere info, så kontakt os endelig.

Grundsalg 
Sekretariatet
Annette Nielsen
96 28 23 23
annette.nielsen@herning.dk

Grundsalgskoordinator
Anne Mette Skjærlund Knudsen
96 28 85 17
bekak@herning.dk

Jordbundsforhold
Karin Skov-Aggerholm
96 28 80 45
byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag
96 28 28 28
byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Hammerum Vandværk
97 11 64 81

Varmeforsyning
Eniig, tlf. 7015 1560

El-forsyning
Eniig, tlf. 7015 1670


Arealer
 PrisI altSolgtReserveretLedigt
Areal 1791 kr./m259.000 m217.700 m2NaN m2NaN m2

Søg erhvervsarealer

Postnummer
By
Størrelse i m2
Pris (Kr./m2)

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.