HI-Park, etape I - syd (Areal 8) - Reserveret

HI-Park - erhvervsområde midt mellem Herning og Ikast.
  • Postnummer: Herning (erhverv)
  • By: Herning
  • Udstykning: HI-Park, etape I - syd (Areal 8) - Reserveret
  • Samlet areal: 17.700 m2
  • Virksomhedsklasse: -
  • Kvadratmeterpris: 101- kr./m2
  • Bebyggelsesprocent: 50 %

HI-Park - et erhvervsområde midt mellem Herning og Ikast. Ligger som et aktivt erhvervsområde og transportcenter, tæt på lufthavnene i Billund og Karup og med direkte adgang til motorvejsnettet. I denne del af erhvervsområdet syd for hovedvejen er der udover transport- og logistikrelaterede virksomheder blandt andet også placeret engros- og rådgivningsvirksomhed. Området huser mange ekspeditionsfirmaer og vognmandsforretninger med internationale transporter, ligesom nogle af landets største kurervirksomheder har filialer her.

Se stort kort

I købesummen er indeholdt parcellens andel af udgifter til kørebane, kantsten, græsrabatter, gadebelysning og kloaktilslutning for så vidt angår spildevand samt regnvand.

Ud over købesummen skal der betales investeringsbidrag for fjernvarme, fast grundbeløb for vandtilslutning og tilslutningsbidrag for el, alt i henhold til gældende takst.

Udover det faste grundbeløb for vand til Hammerum Vandværk betaler køber direkte til Herning Kommune og udenfor købesummen vandtilslutning med 9,40 kr. pr. m2.

Fast grundbeløb for vand betales af køber til Hammerum Vandværk.

Tilslutningsbidrag for varme betales direkte til EnergiGruppen Jylland A/S efter faktisk tilslutning.

Tilslutningsbidrag for el betales af køber direkte til EnergiMidt efter faktisk tilslutning.

Det oplyses, at afgift og bidrag til kloakrenseanlæg m.v. opkræves løbende over forbrugsafgifterne som vandafledningsbidrag. Overskudsjord uden indhold af bygningsaffald og lignende vil som udgangspunkt blive betragtet som rent, og må anvendes frit. Dog gælder det generelle krav ved konstatering af en uventet forurening i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde at grundejeren eller entreprenøren skal standse arbejdet og kontakte kommunen.


Den samlede købesum opgøres på baggrund af købers markering af det ønskede areal på det medfølgende kortbilag og ud fra den udbudte pris. Den herefter opgjorte købesum kan betales enten:

  • Kontant
  • Eller med en kontant udbetaling - i forbindelse med overtagelsen på 20% af købesummen. Restbeløbet på 80% forrentes fra overtagelsesdagen, og indtil betaling erlægges, med en rente svarende til 7% over den af Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto. Restkøbesummen berigtiges kontant mod endeligt skøde, når udstykningsapprobationen foreligger.

Købesummen reguleres efter endelig opmåling af arealet. Sælger forbeholder sig ret til at hæve handlen, såfremt købesummen ikke betales til forfaldstid. Ved forsinkelse med betaling af købesummen forpligter køber sig til at betale renter svarende til Danmarks Nationalbanks til enhver tid gældende diskonto med et tillæg på 7%. Renten betales kontant samtidig med betaling af købesummen. I tilfælde af misligholdelse er køber under alle omstændigheder forpligtet til at holde kommunen skadesløs for samtlige udgifter i forbindelse med handlens indgåelse og ophævelse, herunder bl.a. udgifter til landinspektør, advokat m.v.


Omkostninger til tinglysnings- og registreringsafgift betales af køber alene. Hver part betaler egne advokatomkostninger. Herning Kommune betaler udgifterne ved udfærdigelse af skøde samt omkostninger til parcellens udstykning.


Udstykning af grundene sker i takt med at der finder salg sted.


Overtagelsesdagen er den 1. hverdag efter byrådet i Herning Kommune godkender aftalen, medmindre andet aftales mellem parterne. Fra overtagelsesdagen at regne henligger ejendommen for købers regning og risiko i enhver henseende.


Har du brug for mere info, så kontakt os endelig.

Grundsalg 
Sekretariatet
Annette Nielsen
96 28 23 23
annette.nielsen@herning.dk

Grundsalgskoordinator
Anne Mette Skjærlund Knudsen
96 28 85 17
bekak@herning.dk

Jordbundsforhold
Karin Skov-Aggerholm
96 28 80 45
byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag
96 28 28 28
byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Hammerum Vandværk
97 11 64 81

Varmeforsyning
Eniig, tlf. 7015 1560

El-forsyning
Eniig, tlf. 7015 1670

 


Arealer
 PrisI altSolgtReserveretLedigt
Areal 8101 kr./m217.700 m20 m217.700 m20 m2

Søg erhvervsarealer

Postnummer
By
Størrelse i m2
Pris (Kr./m2)

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.