Trafikskolevej, etape II (Areal 1)


Købesummen indeholder

I købesummen er indeholdt parcellens andel af udgifter til kørebane, kantsten, græsrabatter, gadebelysning, beplantning, randbeplantning, herunder de 5 m brede plantebælter som adskiller de enkelte parceller.

Kloaktilslutningsbidrag betales til Herning Vand. Bidraget udgør i 2010 44.743 kr. eksklusiv moms pr. påbegyndt 800 m2 grundareal.

Tilslutningsbidrag for varme betales direkte til EnergiGruppen Jylland A/S efter faktisk tilslutning.

Tilslutningsbidrag for el betales af køber direkte til EnergiMidt efter faktisk tilslutning.

Det oplyses, at afgift og bidrag til kloakrenseanlæg m.v. opkræves løbende over forbrugsafgifterne som vandafledningsbidrag. Overskudsjord uden indhold af bygningsaffald og lignende vil som udgangspunkt blive betragtet som rent, og må anvendes frit. Dog gælder det generelle krav ved konstatering af en uventet forurening i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde at grundejeren eller entreprenøren skal standse arbejdet og kontakte kommunen.