Industriparken


Købesummen indeholder

I købesummen er indeholdt parcellens andel af udgifter til kørebane, græsrabatter og gadebelysning. Ud over købesummen skal der betales kloaktilslutningsbidrag, investeringsbidrag for fjernvarme, vandtilslutningsbidrag og tilslutningsbidrag for el, alt i henhold til gældende takst.

Kloaktilslutningsbidraget betales til Herning Vand efter den på købstidspunktet gældende takst. Bidraget udgør i 2010 44.743 kr. ekskl. moms pr. påbegyndt 800 m2 grundareal. Vandtilslutning betales af køber til I/S Kibæk Vandværk.

Ved tilslutning til fjernvarme skal der betales et investeringsbidrag efter den på tilslutningstidspunktet gældende takst. tilslutningsbidrag for el betales direkte til Kibæk Elværk.

Det oplyses, at afgift og bidrag til kloakrenseanlæg m.v. opkræves løbende over forbrugsafgifterne som vandafledningsbidrag. Overskudsjord uden indhold af bygningsaffald og lignende vil som udgangspunkt blive betragtet som rent, og må anvendes frit. Dog gælder det generelle krav ved konstatering af en uventet forurening i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde at grundejeren eller entreprenøren skal standse arbejdet og kontakte kommunen.