Industriparken

Kibæk har gode vejforbindelser, således du hurtigt kan komme til Billund, Skjern, Varde og Vejle.
  • Postnummer: Kibæk (erhverv)
  • By: Kibæk
  • Udstykning: Industriparken
  • Samlet areal: 12.200 m2
  • Virksomhedsklasse: -
  • Kvadratmeterpris: 0- kr./m2
  • Bebyggelsesprocent: 50 %

Erhvervsområdet ligger i den nordøstlige del af Kibæk øst for Vardevej. Området omfatter vejene Industriparken, Hareskovvej, Lyager og Vardevej. Området har allerede flere etablerede virksomheder blandt andet tømrerhandler, autoværksted og smede- og montagevirksomhed.

Se stort kort

Køber overtager arealet som det er og forefindes med de på grunden værende faste indretninger, træer og beplantninger. Ud over købesummen skal der betales kloaktilslutningsbidrag, investeringsbidrag for fjernvarme, vandtilslutningsbidrag og tilslutningsbidrag for el, alt i henhold til gældende takst.

Kloaktilslutningsbidraget betales til Herning Vand efter den på købstidspunktet gældende takst. Bidraget udgør i 2020 51.966 kr. ekskl. moms pr. påbegyndt 800 m2 grundareal. Vandtilslutning betales af køber til I/S Kibæk Vandværk.

Ved tilslutning til fjernvarme skal der betales et investeringsbidrag efter den på tilslutningstidspunktet gældende takst. tilslutningsbidrag for el betales direkte til Kibæk Elværk.

Det oplyses, at afgift og bidrag til kloakrenseanlæg m.v. opkræves løbende over forbrugsafgifterne som vandafledningsbidrag. Overskudsjord uden indhold af bygningsaffald og lignende vil som udgangspunkt blive betragtet som rent, og må anvendes frit. Dog gælder det generelle krav ved konstatering af en uventet forurening i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde at grundejeren eller entreprenøren skal standse arbejdet og kontakte kommunen. Flytning af jord fra området skal anmeldes til Herning Kommune.


Den samlede købesum opgøres på baggrund af købers markering af det ønskede areal på det medfølgende kortbilag og ud fra den udbudte pris. Den herefter opgjorte købesum kan betales enten:

  • Kontant
  • Eller med en kontant udbetaling - i forbindelse med overtagelsen på 20% af købesummen. Restbeløbet på 80% forrentes fra overtagelsesdagen, og indtil betaling erlægges, med en rente svarende til 7% over den af Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto. Restkøbesummen berigtiges kontant mod endeligt skøde, når udstykningsapprobationen foreligger.

Købesummen reguleres efter endelig opmåling af arealet. Sælger forbeholder sig ret til at hæve handlen, såfremt købesummen ikke betales til forfaldstid. Ved forsinkelse med betaling af købesummen forpligter køber sig til at betale renter svarende til Danmarks Nationalbanks til enhver tid gældende diskonto med et tillæg på 7%. Renten betales kontant samtidig med betaling af købesummen. I tilfælde af misligholdelse er køber under alle omstændigheder forpligtet til at holde kommunen skadesløs for samtlige udgifter i forbindelse med handlens indgåelse og ophævelse, herunder bl.a. udgifter til landinspektør, advokat m.v.


Omkostninger til tinglysnings- og registreringsafgift betales af køber alene. Hver part betaler egne advokatomkostninger. Køber betaler udgifterne ved udfærdigelse af skøde samt omkostninger til arealets udstykning og opmåling.


Udstykning af grundene sker i takt med at der finder salg sted.


Overtagelsesdagen er den 1. hverdag efter byrådet i Herning Kommune godkender aftalen, medmindre andet aftales mellem parterne. Fra overtagelsesdagen at regne henligger ejendommen for købers regning og risiko i enhver henseende.


Har du brug for mere info, så kontakt os endelig.

Grundsalg 
Sekretariatet
Annette Nielsen
96 28 23 23
annette.nielsen@herning.dk

Grundsalgskoordinator
Anne Mette Skjærlund Knudsen
96 28 85 17
bekak@herning.dk

Jordbundsforhold
Karin Skov-Aggerholm
96 28 80 45
byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag
96 28 28 28
byggesag@herning.dk

Vandforsyning
I/S Kibæk Vandværk
75 32 11 66

Varmeforsyning
Kibæk Varmeværk
97 19 14 36

El-forsyning
N1
70 23 00 43

Kloakforsyning
Herning Vand
99 99 22 99


Arealer
 PrisI altSolgtReserveretLedigt
Areal 1 kr./m29.550 m20 m20 m29.550 m2

Søg erhvervsarealer

Postnummer
By
Størrelse i m2
Pris (Kr./m2)

Kontaktinfo

Anne Mette og Annette Kontaktboks

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.