Udbud af 2 storparceller, beliggende Tavlund Krat, Lind

Status
Ledig
Salgsvilkår

Herning Kommune udbyder 2 storparceller til opførelse af boliger, beliggende Tavlund Krat, Lind.

Arealerne er beliggende i den østlige del af Lind syd for Kollundvej. Området har en attraktiv beliggenhed hvor man hurtigt kan komme på motorvejen, og er tæt på indkøbsmuligheder, skole og fritidsfaciliteter i Lind og cykelforbindelser til Herning Centrum. Udstykningen ligger tæt på den privatejede skov Rind Plantage, et kommunal ejet skov- og fritidslandskab er under etablering og Knudmosen.

De udbudte arealer erhverves til brug for opførelse af tæt/lav bebyggelse i overensstemmelse med lokalplan nr. 61.B12.3 - Område til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind.

Parcel 1 udgør ca. 6.251 m2 og parcel 2 udgør ca. 6.972 m2. Begge parceller er udbudt med en mindste pris på 400 kr. pr. m2 excl. moms. De udbudte parceller er ikke byggemodnet, og køber afholder selv samtlige omkostninger til byggemodning og tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber m.m.

Det er en forudsætning for afgivelse af tilbud, at tilbuddet ledsages af en beskrivelse og dispositionsplan, jfr. nærmere beskrivelse i udbudsvilkårene. Såfremt beskrivelse og dispositionsplan ikke afleveres, vil tilbuddet blive betragtet som ukonditionsmæssigt og derfor ikke komme i betragtning.

Området skal, når det er færdigudbygget være disponeret på baggrund af en overordnet ide, hvor planens delelementer herunder, vejadgange, boligveje, parkering, stier, beplantning og fællesarealer samt områdets bebyggelse - danner en overbevisende helhed i forhold til både æstetik og funktionalitet.

Der kan forventes en dispensation fra lokalplanens § 4 ift. vejudlæg af boligveje iht nedenstående;

Boligveje kan udlægges med en min. bredde på min. 7 meter og en kørebanebredde på min. 5,5 meter.   

Den LAR-løsning, der ifølge lokalplanen skal indtænkes som en del af et bredere vejudlæg (jf. lokalplanens Bilag B), skal i så fald tænkes ind i projektet på anden vis, hvilket skal fremgå af tilbuddet

De indkomne tilbud vurderes ud fra en vægtning på pris 25%, miljømæssig bæredygtighed 15% og projekt 60%. Arealerne sælges til de bud, der efter en samlet vurdering, i henhold til vurderingskriterierne og den indbyrdes vægtning heraf, udgør det bedste bud.

Tilbuddene skal være Herning Kommune i hænde senest onsdag den 1. november 2023, kl. 12.00.

Efter lov om offentligt udbud er kommunen ikke forpligtet til at sælge grunden til den udbudte pris, ligesom kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Indkomne tilbud behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

 

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær

Tlf.: 96 28 23 23
Mobil: 23 63 88 80
Mail: annette.nielsen@herning.dk

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator

Tlf.: 96 28 85 17
Mobil: 51 35 40 91
Mail: bekak@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.