Udbud af 2 storparceller, beliggende Tavlund Krat, Lind

Herning Kommune udbyder 2 storparceller på henholdsvis 6.251 m2 og 6.972 m2, med en mindstepris på 400 kr. pr. m2 excl. moms, beliggende Tavlund Krat.

Den nye bebyggelse skal placeres og udformes som bestemt i lokalplan nr. 61.B12.3 - Område til bolig og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind.

Det er en forudsætning for afgivelse af tilbud, at tilbuddet ledsages af en beskrivelse og en dispositionsplan, jfr. nærmere krav til beskrivelse og dispositionsplan i udbudsvilkårene. Såfremt beskrivelse og dispositionsplan ikke afleveres, vil tilbuddet blive betragtet som ukonditionsmæssigt og derfor ikke komme i betragtning.

Indkomne bud vurderes ud fra en vægtning på pris 25%, miljømæssig bæredygtighed 15% og projekt 60%.

Det er et ønske fra Herning Kommune, at der på de 2 parceller ikke bygges to identiske byggerier, og at der bygges varierende byggerier på de to parceller, således at området får et udseende med en vis forskellighed.

Der kan forventes en dispensation fra lokalplanens § 4 ift. vejudlæg af boligveje iht nedenstående;

Boligveje kan udlægges med en min. bredde på min. 7 meter og en kørebanebredde på min. 5,5 meter.   

Den LAR-løsning, der ifølge lokalplanen skal indtænkes som en del af et bredere vejudlæg (jf. lokalplanens Bilag B), skal i så fald tænkes ind i projektet på anden vis, hvilket skal fremgå af tilbuddet

Tilbuddet skal være Herning kommune i hænde senest onsdag, den 1. november 2023, kl. 12.00.

Efter lov om offentligt udbud er kommunen ikke forpligtet til at sælge grunden til den udbudte pris, ligesom kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Indkomne tilbud behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

Luk alle
Åben alle

Betalingsbetingelser

Den samlede købesum betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse med købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til den på ethvert tidspunkt af Danmarks Nationalbank fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%, og denne rente erlægges kontant samtidig med den (forsinkede) betaling af købesummen.

Omkostninger

Omkostninger til tinglysnings- og registreringsafgift betales af køber. Hver part betaler egne advokatomkostninger. Køber betaler udgifterne ved udfærdigelse af skøde. Herning Kommune bestiller udstykningssagen og afholder udgifterne hertil.

Udstykning af parcellerne.

Parcellerne er ikke byggemodnet, endeligt udstykket og udmatrikuleret endnu.

Overtagelse

Overtagelsesdagen er den 1. hverdag efter Byrådet i Herning Kommunes godkendelse af aftalen, medmindre andet aftales mellem parterne. Fra overtagelsesdagen at regne henligger ejendommen for købers regning og risiko i enhver henseende.

Yderligere information

Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalget
Sekretariatet: Annette Nielsen, tlf. 96 28 23 23, annette.nielsen@herning.dk

Jordbundsforhold
Henrik Steffensen Bach, tlf. 96 28 80 06, byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag, tlf. 96 28 28 28, byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Herning Vand, tlf. 99 99 29 99

Varmeforsyning
Verdo Varme, tlf. 70 10 02 30

Elforsyning
N1, tlf. 70 23 00 43

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær

Tlf.: 96 28 23 23
Mobil: 23 63 88 80
Mail: annette.nielsen@herning.dk

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator

Tlf.: 96 28 85 17
Mobil: 51 35 40 91
Mail: bekak@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.