Bøgebakken, Tjørring

Boligområdet Bøgebakken findes i den nordlige del mellem Tjørring og Gullestrup. Mod øst afgrænses området af Gullestrupvej, mod syd af Vesterholmvej, mod vest af Rosenholmkvarteret og Tjørring Skole, Stjernen.

I Tjørring og Gullestrup findes fine naturområder, særligt iøjnefaldende er Holing Sø, Fuglsang Sø, områderne langs Herningsholm Å og Tjørring Frøskov men også nærheden til egekrattet og skoven i Løvbakkerne er attraktiv. Tjørring har 2 skoler og en række institutioner for alle aldersgrupper. Gullestrup har én skole, vuggestue og børnehave. Der er bybusbetjening fra Tjørring og Gullestrup til Herning Centrum.

Der er et aktivt fritidsliv med gode sportsfaciliteter. Der findes 2 skoler og en række institutioner for alle aldersgrupper. Boligområdet Bøgebakken er placeret tæt ved Stjernen.

Bebyggelsen skal placeres som bestemt i lokalplan nr. 15.R4.2 - Holing Sø og i øvrigt efter bygningsreglementets bestemmelser. Bebyggelsen er placeret i lokalplanens delområde IIIB.

Tilbuddet skal være Herning kommune i hænde senest torsd, den 15. juni 2023, kl. 12.00.

Efter lov om offentligt udbud er kommunen ikke forpligtet til at sælge grunden til den udbudte pris, ligesom kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Indkomne tilbud behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

Luk alle
Åben alle

Betalingsbetingelser

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 118.522 kr. - betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse med købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til den på ethvert tidspunkt af Danmarks Nationalbanken fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.

Omkostninger

Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.

Udstykning af grunden

Grundene er ikke endeligt udstykket og udmatrikuleret endnu. Der kan først tinglyses endeligt skøde, når grunden er endelig udstykket

Overtagelse

Parcellerne 41-57 forventes byggemodnet og klar til bebyggelse 1. august 2023.

Køber må naturligvis ikke disponere over grunden før overtagelse og betaling har fundet sted.

Yderligere information

Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalget
Sekretariatet: Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk

Jordbundsforhold
Karin Skov-Aggerholm, tlf. 9628 8045, byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Herning Vand, 9999 2299, info@herningvand.dk

Varmeforsyning
Verdo, tlf. 7010 0230, info@verdo.com

Elforsyning
N1, tlf. 7023 0043, kontakt@n1.dk

 

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær

Tlf.: 96 28 23 23
Mobil: 23 63 88 80
Mail: annette.nielsen@herning.dk

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator

Tlf.: 96 28 85 17
Mobil: 51 35 40 91
Mail: bekak@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.