Wedellsborgvej 8, Tjørring, 7400 Herning

Projektejendom udbydes offentligt til salg. Ejendommen sælges til højeste bydende og udbydes med en vejledende pris på 3.500.000 kr.

Se salgsopstilling for Wedellsborgvej 8, Tjørring

Frist for afgivelse af bud i lukket kuvert er onsdag, den 31. marts 2023. Bud skal indleveres til Home Herning I/S, Dalgas Plads 7B, 7400 Herning.

Ejendommen er beliggende Wedellsborgvej 8, Tjørring. Det samlede areal udgør ifølge tingbogen 4.195 m2 og har tidligere været anvendt til kontor, handel og lager.

Herudover er ejendommen omfattet af lokalplan nr. 41B5.1. Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse, med lodret lejlighedsskel, eller som etageboligbebyggelse med vandret lejlighedsskel i op til 2 etager. Lokalplanen giver mulighed for  at opføre boligbebyggelse i op til to etaer, med en maksimal højde på 8,5 meter. 

Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet er som helhed fastsat til 60.

Køber overtager ejendommen som beset, med de på ejendommen værende bygninger, veje, belægninger, faste indretninger, ledninger, installationer, hegn, træer, beplantninger m.m.

Ejendommen sælges for Herning Kommune efter reglerne for offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme.

Udførligt udbudsmateriale inklusiv tilbudsblanket kan fås hos Home Herning I/S. Herning Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne bud og eventuelt forkaste dem alle.

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til Annette

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator
Tlf.: 96288517
Mobil: 51354091
Send e-mail til Anne Mette

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.