Voldsgårdvej

Areal
944 M2
Status
Ledig
Bebyggelsesprocent
35 %
Grundpris
279.900 kr.
Tilslutningsbidrag
35.312 kr.
Købesum
315.212 kr.
Salgsvilkår

Boligområdet har fået vejnavnet "Voldsgårdvej" (ulige numre). Dog vil de grunde som støder op til Hvæslundvej få adressen Hvæslundvej (lig numre). Boligområdet har tilkørsel fra Voldsgårdvej. De grunde som støder op til Hvæslundvej har tilkørsel direkte til Hvæslundvej.

Du bestemmer selv størrelsen

Grunden er ikke udstykket, og udstykningsplanen i lokalplanen er alene vejledende, således er de beskrevne grundstørrelser ikke bindende. Køber kan som udgangspunkt selv bestemme størrelsen på den ønskede grund, dog med de begrænsninger som følger af lokalplanen. Således er der blandt andet fastsat grænser for minimumsstørrelsen på grunden. Herning Kommune fastholder sin ret til at bestemme grundstørrelsen på den sidste grund i et delområde, således at salgbart jord sælges.

Se stort kort

Luk alle
Åben alle

Betalingsbetingelser

Grundene er udbudt med en mindstepris på 311 kr. pr. m2. til dette beløb skal der lægges et beløb på 33.312,50 kr. Dette beløb dækker over tilslutningsbidrag til Studsgård El- og Vandværk, og er gældende for 2008. Beløbet reguleres hvert år pr. 1. januar. Derudover skal der betales et tilslutningsbidrag på 2.000 kr. incl. moms for tilslutning til bredbånd.

Den samlede købesum - inclusive tilslutningsbidragene betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse af købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til 7% over Danmarks Nationalbank til enhver tid værende diskonto, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.

Omkostninger

Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.

Udstykning af grunden

Køber har i vid udstrækning mulighed for selv at bestemme størrelsen på den ønskede grund. Herning Kommune stiller krav om, at lokalplanens bestemmelser om minimumsstørrelser på grundene overholdes, men der er således ingen øvre grænse for størrelsen på den ønskede grund. Herning Kommune forbeholder sig dog ret til at fastsætte størrelsen på den sidste grund i delområdet, således at alle salgbare m2 sælges.

Grundene er ikke endeligt udstykket og udmatrikuleret. Grundene vil blive udstykket og udmatrikuleret løbende, således må en køber påregne en vis ventetid før end endeligt skøde kan tinglyses.

Overtagelse

Parcellerne er byggemodnet og klar til bebyggelse. Køber kan indgå bindende købsaftale. Overtagelse kan ske straks. Køber må naturligvis ikke disponere over grunden før betaling har fundet sted.

Yderligere information

Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalg
Sekretariatet, Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk 

Jordbundsforhold
Karin Skov-Aggerholm, tlf. 9628 8045, byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Studsgård Vandværk, tlf. 9716 4050

Varmeforsyning
Eniig, tlf. 7015 1560

El-forsyning
Eniig, tlf. 7015 1670

Kabel-TV
YouSee, tlf. 8080 4040, www.yousee.dk

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til Annette

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator
Tlf.: 96288517
Mobil: 51354091
Send e-mail til Anne Mette

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.